Pressmeddelande 29.1.2007

FINESSI granskar klimatförändringens effekter i Finland


FINESSI är ett öppet webbverktyg som ger möjlighet att ta reda på vilka effekter en kommande klimatförändring kan få i Finland fram till 2100. Effekterna visas som kartor över Finland och det kommande klimatet beskrivs med hjälp av scenarier som bygger på resultaten från globala klimatmodeller. FINESSI har utvecklats vid Finlands miljöcentral (SYKE).

Under de senaste 20 åren har klimatförändringens effekter studerats i ett antal modellbaserade undersökningar i Finland. SYKEs FINESSI-projekt siktar på att stärka och integrera en del av denhär spridda kunskapen.  Projektet har utvecklat ett datorbaserat verktyg som ger möjlighet att tillämpa effektmodeller och scenarier på en gemensam plattform.

Med FINESSI kan man undersöka vilka effekter modellerna förutspår för klimatförändringen i Finland. Målet är att ge användarna en chans att bättre förstå hur känsliga olika processer i naturen är för klimatförändringen och hur osäkra modellresultaten är.  FINESSI kan användas t.ex. av planerare inom miljö- och kommunalförvaltningen och inom industrin. Pilotversionen är engelskspråkig. Det är meningen att producera de svensk- och finskspråkiga versionerna i nästa skede.  

FINESSIs pilotversion integrerar resultat från sex globala klimatmodeller, fyra emissionsscenarier och tre effektmodeller. De effekter som nu presenteras är förknippade med hydrologi, sjöfysik, jordbruk och biodiversitet. De hydrologiska resultaten är producerade med SYKEs modeller för vattendrag. Dehär resultaten presenteras i form av kartor över Finland som visar modellerade uppskattningar av olika hydrologiska förhållanden (effektvariabler), bl.a. snöns vatteninnehåll, markfuktigheten och avrinningen under de fyra årstiderna. Kartorna kan studeras enskilt eller i kombinationer som ger möjlighet att jämföra olika klimatmodellers resultat, emissionsskenarier, tidsperioder eller effektvariabler.

FINESSI har i hög grad dragit nytta av SYKEs tidigare projekt  som berört klimatförändringen. Klimatscenarierna, t.ex., togs fram för Finland inom FINSKEN-projektet som koordinerades av SYKE. Många av effekterna beräknades i det SYKE-ledda FINADAPT-projektet likväl som i projekt finansierade av EU.
Avsikten är att utvidga FINESSI-webbverktyget i framtiden så att det erbjuder mer detaljer på regionalnivå, fler effektvariabler och uppdaterade scenarier för klimatet och andra miljöförändringar. FINESSIs pilotversion finns på adressen:

http://www.finessi.info/finessi

Tilläggsinformation:
Äldre forskare Maria Holmberg, t. 020490 2306, fornamn.efternamn@ymparisto.fi