Tausta

Antropogeeninen ilmastonmuutos

Antropogeenisen ilmastonmuutoksen (ihmisten toiminnasta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos) ja sen mahdollisten vaikutusten (esim. kasvillisuusvyöhykkeiden muutokset, luonnon monimuotoisuuden katoaminen, vesivaroihin ja veden laatuun kohdistuvat riskit) tutkimus vaatii yhdennettyä ja monitieteellistä lähestymistapaa. Lukuisia mallipohjaisia tutkimuksia globaalimuutoksen vaikutuksista on tehty kahden viime vuosikymmenen aikana sekä Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) että Suomessa yleensä. Nämä runsaaseen vaikutusmalli- ja skenaariovalikoimaan perustuvat tutkimukset ovat kuitenkin hajaantuneet eri tutkimuslaitoksiin.

FINESSI

FINESSI:n tarkoituksena on yhdistää osa tästä hajallaan olevasta tiedosta kehittämällä tietokonepohjainen arviointikehikko, joka sallii olemassa olevien vaikutusmallien ja skenaarioiden yleisen käytön. FINESSI:n yleiset pitkän aikavälin tavoitteet on esitetty kaaviomuodossa kuvassa 2, jossa on kuvattu eri vaiheet, jotka vaaditaan tutkimustulosten saattamisessa käyttäjien käyttöön. FINESSI:n tammikuussa 2007 julkaistu pilottiversio ei kuitenkaan vielä sisällä kaikkia kuvassa 2 esitettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi online vaikutusmalleja tai interpolointeja.


fig1.png
Kuva 2. Kaavio FINESSI:n pitkän aikavälin tavoitteista